ผลการดำเนินงาน (โครงการ)
1. โครงการวิจัยเรื่องความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการ เผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัด
2. โครงการวิจัยเรื่องความหลากหลายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพชรบูรณ์ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูด้วยการ เผยแพร่สู่ชุมชนและโรงเรียนในจังหวัด
3. โครงการวิจัยเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ ของอาหารธรรมชาติในป่าภูเขา บ้านห้วยสนามทราย อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
4. โครงการวิจัย เรื่อง ความหลากหลายของชนิดของแมลงกินได้และพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ ปรุงจากแมลงกินได้ตามภูมิปัญญาท้องถิ่น